آواز خوش زندگی

با نام پروردگار مهر این وبلاگ را برای خودم و دیگران ایجاد کردم تا شاید الهام بخش راهی نو باشد برای آنان که مدتهاست سرگردانند.

ﺭﻭﺯﻱ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﻱ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ... ﺍﻭ ﺁﮐﻮﺍﺭﻳﻮﻣﻲ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮﺩ
ﺩﺭ ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻮﭼﮑﻲ ﮐﻪ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﻱ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩ..!
ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻏﺬﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ
ﻧﻤﻲ ﺩﺍﺩ ...
ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﺶ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ،
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻧﺎﻣﺮﺋﻲ ﻣﻲ ﺧﻮﺭﺩ..
ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﮐﻪ ﺍﻭ، ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﺶ ﺟﺪﺍ ﻣﻲﮐﺮﺩ...
ﺑﺎﻻ ﺧﺮﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻲ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﺪ...
ﺍﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺍﮐﻮﺍﺭﻳﻮﻡ ﻭ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻣﺎﻫﻲ
 ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ...!

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺷﻴﺸﻪ ﻭﺳﻂ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩ؛ﺍﻣﺎ
 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮐﻮﭼﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﮑﺮﺩ...!

ﺍﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﮐﻮﺍﺭﻳﻮﻡ ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻣﺮﺩ!!
ﻣﻲﺩﺍﻧﻴﺪ ﭼﺮﺍ؟!
ﺁﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ،
ﺍﻣﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺶ ﻳﮏ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ...
ﻳﮏ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺘﻨﺶ ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ
ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ؛
ﺁﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﻭﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻮﺩ..
ﺑﺎﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
ﺑﺎﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻳﻮﺍﺭ..
ﺑﺎﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ..
باورهای انسان هاست که واقعیت هایشان را می
نوشته شده در ۱۳٩٤/٢/۱٠ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ توسط ترنم نظرات ()

نوشته شده در ۱۳٩۳/٩/٩ساعت ٧:٥٠ ‎ق.ظ توسط ترنم نظرات ()

تو برهنه به دنیا آمده ای و برهنه از دنیا می روی .
تو به همان میزان که با خود به دنیا آورده ای با خود از دنیا می بری.
تو در میان عریانی تولد و عریانی مرگ ،نقش واسطه را ایفا می کنی.
تو از زندگی می گیری و به زندگی می بخشی.
تو هیچ چیز نداشته ای و هیچ چیز نداری و هیچ چیز نخواهی داشت.
همه چیز به هستی تعلق دارد.مالک حقیقی ،هستی ست.
چند روزی چیزی را به تو امانت می دهد،سپس پس می گیرد و روانه ات می کند.کسی که از فهمی ژرف برخوردار است،خود راوسیله ای می داند در دست زندگی،
تا زندگی به وسیله او به زندگی ببخشد.
انسان شاهدی بیش نیست.اما این انسان باید بصیرتی کسب کند تا شایسته نام انسان باشد

مسیحا برزگر

منبع: http://jomalatziba.blogfa.com/cat-175.aspx

 

 

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/٦/۳۱ساعت ٥:٢٩ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()

  • زندگی واقعا بسیار ساده است. از هر دست که بدهیم، از همان دست می گیریم.
  • هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد، آینده ما را می آفریند.
  • کائنات ما را در هر اندیشه ای که برگزینیم و به آن معتقد باشیم کاملا حمایت می کند.
  • به جای «همه منتظرند سر بزنگاه گیرم بیاورند» فکر کن «همه منتظرند تا اگر خدمتی از دستشان بر می آید، لطفی در حقم بکنند.»

لوئیز هی

منبع: کتاب شفای زندگی

مترجم: گیتی خوشدل

نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/٢٢ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()

از زندگی چھ می خواھید ؟ بی رو دربایستی ، راستی راستی چھ می خواھید؟

 اگر ھمین امروز یک میلیارد دلار برنده شوید ، چھ کارھایی را بھ نحو دیگری انجام می

دھید و چگونھ زندگی خود را تغییر خواھید داد ؟
 اگر ھمین امروز بھ شما بگویند فقط شش ماه دیگر زنده خواھید ماند ، چھ می کنید و وقت
خود را چگونھ صرف خواھید کرد؟
برایان تریسی
نوشته شده در ۱۳٩٢/٤/۳ساعت ۸:٥٦ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()

شما در زندگی فقط به چیزهایی که قادر به رویت آن هستید اعتقاد دارید و آن را باور می کنید اگر همیشه بر کم و کاستی های زندگی خود می اندیشید و آن را محور و کانون تفکر خود قرار می دهید شک نکنید که شاهد کاستی های بی شماری در زندگی خواهید بود. از طرف دیگر اگر به سعادت و رفاه زیاد باور داشته باشید و این اندیشه را با دیگران در میان نهید و باور خود را در ن بگذارید بی شک در همان رفاه و سعادت یا در آستانه ورود به آن خواهید بود.

برگرفته از کتاب:

عرفان داروی دردهای بی درمان

نوشته شده در ۱۳٩۱/٦/٢۳ساعت ۱:٥۸ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()

 

 

 

باران های سیل آسا یادآور چالشهای زندگی هستند. هیچگاه باران کمتری درخواست نکن بلکه برای مقابله با آن چتر بهتری بخواه.

وقتی سیل می آید ماهیها، مورچه ها را می خورند. وقتی سیل می رود مورچه ها، ماهیها را می خورند. همه چیز بستگی به زمان دارد. پس صبر داشته باش، خداوند به همه فرصت می دهد .

زندگی پیدا کردن شخص مناسب نیست بلکه ایجاد رابطه مناسب است. مهم این نیست که در آغاز چقدر به یکدیگر اهمیت می دهید مهم این است که این اهمیت دادن تا آخر ادامه پیدا کند.

بعضی از اشخاص در مسیرت سنگ می اندازند اما بستگی به تو دارد که از آنها چه بسازی؟ یک دیوار یا یک پل؟ یادت نرود که تو خود معمار زندگی خود هستی.

 

نوشته شده در ۱۳٩۱/٤/۱۸ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()

ترجیح می دهم حقیقتی مرا آزار دهد، تا اینکه دروغی آرامم کند

 

..................................................................

تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی!

یکی دیروز و یکی فردا

....................................

با کسی زندگی کن که مجبور نباشی

یه عمر برای راضی نگه داشتنش فیلم بازی کنی

..................................................................

انسان مجموعه ای از آنچه که دارد نیست؛

بلکه انسان مجموعه ای است از آنچه که هنوز ندارد، اما می تواند داشته باشد

 

..................................................................

مردمی که گل ها را دوست میدارند خود از آن گل ها دوست داشتنی ترند

..................................................................

تهمت مثل زغال است اگر نسوزاند سیاه می کند

..................................................................

چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتی جماعت خودش هزار رنگ است

..................................................................

خداوندا به مذهبی ها بفهمان که مذهب اگر پیش از مرگ به کار نیاید

پس از مرگ به هیچ کار نخواهد آمد

«دکتر علی شریعتی»

 ..................................................................

اگر گیاهان صدایی نداشته باشند

به معنای آن نیست که دردی ندارند

..................................................................

اگرمیخواهی محال ترین اتفاق زندگیت رخ بدهد

باور محال بودنش را عوض کن

..................................................................

برنده می گوید مشکل است، اما ممکن

و بازنده می گوید ممکن است، اما مشکل

..................................................................

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند

..................................................................

حتی اگر بهترین فرد روی کره زمین هستید به خودتون مغرور نشوید

چون هیچ کس از شخصی که ادعا می کند خوشش نمی آید

..................................................................

من در رقابت با هیچکس جز خودم نمیباشم

هدف من مغلوب نمودن آخرین کاری است که انجام داده ام

«بیل گیتس»

..................................................................

تنها راه کشف ممکن ها، رفتن به ورای غیر ممکن ها است

«آرتور کلارک »

..................................................................

برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم

اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم، احتیاج به جوانی دارم

«ژوبرت»

..................................................................

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه «حق» از تو شنید، خشمناک نشود

..................................................................

معبودا!

به بزرگی آنچه داده ای آگاهم کن تا کوچکی آنچه ندارم نا آرامم نکند

 

 ..................................................................

 آموخته‌ام که هیچ‌گاه نجابت و تواضع دیگران را به حساب حماقت‌شان نگذارم

 

 ..................................................................

 

مردم هرگز خوشبختی خود را نمیشناسند

اما خوشبختی دیگران همیشه در جلو دیدگان آنهاست

..................................................................

کسی باش که عمری با تو بودن، یک لحظه، و لحظه ای بی تو بودن، یک عمر باشد

نوشته شده در ۱۳٩۱/۳/٢۱ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ توسط ترنم نظرات ()

من سعی می کنم چند جمله را همیشه در ذهنم نگه دارم. فکر می کنم این چند جمله می تواند تاثیر بسزایی در زندگی هر فرد بگذارد. شما هم میتوانید لیست من را تکمیل کنید:

1) با هر کس به گونه ای رفتار کن که دوست دازی او با تو رفتار کند.

2) هر روز را طوری زندگی کن گویی آخرین روز زندگیت است.

3) خدا را در هر کس و هر چیز ببین.

نوشته شده در ۱۳٩٠/۸/٢٩ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ توسط ترنم نظرات ()


 Design By : Pichak