جملات قصار وین دایر

1- اگر نسبت به معشوقتان عصبانی هستید، ذهن خود را بر صفتی از معشوق که دوست داشتنی است و از صمیم قلب می پسندید معطوف کنید و بگذارید او همان کسی باشد که شما دوست دارید.

2- وضع کنونی شما، از وضع آینده شما خبر نمی دهد، بلکه از اندیشه و باورهایی که تا کنون برگزیده اید، حکایت دارد.

۳- مردم به همان اندازه خوشبخت هستند که خوشبختی در ذهن خود بیافرینند و تصمیم به نیک بختی را در ذهن بپرورانند. 

۴- از به کار بردن کلمه شکست در مورد خود و دیگران احتراز کنید.به یاد داشته باشید وقتی امور مطابق برنامه ریزی شما به نتیجه نمی رسد، شما شکست نخورده اید، شما به نتیجه رسیده اید.

۵- هنگامی که آرزو می کنید تا فکری را که در سر دارید در جهان بیرون تحقق یابد به یاد داشته باشید تنها کاری که باقی می ماند این است که امواج مغز خود را با امواج آن رویداد میزان کنید.

۶- با هیچ چیز ضدیت نداشته باشید. سعی کنید منظور خود و آنچه را می خواهید یا نمی خواهید به نحوی مثبت بیان کنید و نه به شیوه ای منفی.

۷- همیشه در نظر داشته باشید که شما همان خواهید شد که فکر می کنید. مراقب هر نوع فکر و تردیدی که به ذهنتان می آید، باشید.

۸- بدانید که شما هیچ گاه در جایی گیر نمی کنید و در جا نمی زنید و محبوس نمی شوید، مگر آنکه خودتان بخواهید.

/ 0 نظر / 25 بازدید